Formy wsparcia

Mieszkanie Treningowe oferuje zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzone od środy od godz. 15.00 do poniedziałku do godz. 7.00 przez 11 miesięcy w roku (z wyłączeniem sierpnia).

Zajęcia obejmują:

– trening mieszkaniowy,

– opiekę w porze nocnej,

– warsztaty psychologiczne,

– trening umiejętności społecznych,

– rehabilitację.

Cel zajęć:

zwiększenie samodzielności 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie samoobsługi i kompetencji społecznych.

Formy zajęć:

– trening samoobsługi w codziennym życiu,

– trening prowadzenia gospodarstwa domowego: trening kulinarny, trening porządkowy,

– trening gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi (w tym planowanie wydatków i dokonywanie zakupów),

– trening umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej,

– nauka samodzielnego organizowania czasu wolnego zgodnie z zasadą zdrowego stylu życia,

– trening w zakresie porozumiewania się, w przypadku osób niemówiących

– stosowania AAC (gestów naturalnych, gestów Makatonu, symboli PCS),

– trening komunikacji interpersonalnej,

– trening zachowań asertywnych,

– trening twórczego działania,

– trening samokontroli,

– trening budowania pozytywnego nastawienia do świata i budowania pozytywnego obrazu samego siebie,

– ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia ogólnokondycyjne.

Skip to content